ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงเรียนดังนี้

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ

  2. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

  3. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้และมีประโยชน์ต่อสังคม

  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้ให้เข้มข้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงต่อไป

ฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีและคุณรำแพน เนื่องจำนงค์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 438 หมู่ 1 ถนนเทศประสาท ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 110 ไร่ 2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 20 เล่ม 1 หน้า 60 หน้าสำรวจ 275 บริเวณตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และรับนักเรียนทั่วไป โดยรับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด มีนายจำโนทย์ ปล้องอุดม เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ปัจจุบันมีนายสุวิทย์ ซื่อตรง เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน โดยกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน กลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

พันธกิจ

  1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และศักยภาพในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งวิทยากร แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา

  4. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย โดยเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5. สืบสานงานพระราชดำริ

  6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

เป้าประสงค์

นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

อัตลักษณ์

ลูกจุฬาภรณ์ฯชลบุรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

เอกลักษณ์

เป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์